Lịch Sử 8: Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Kon Tum (1858 - 1930)

1. THỰC DÂN PHÁP XÂM CHIẾM VÀ CAI TRỊ KON TUM

- Nằm trong âm mưu xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp quyết tâm chiếm Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng.

- Để xâm chiếm Kon Tum, nơi mà thành phần cư dân các dân tộc chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kì kẻ thù nào, thực dân Pháp phải tiến hành rất thận trọng, vừa điều tra, đặt cơ sở, vừa tiến đánh từ nhiều hướng : từ duyên hải miền Trung lên, từ Nam Kì ra, từ Campuchia và Lào sang (men theo lưu vực sông Ba). Quân Pháp tách làm hai đường, một theo hướng nam tiến đánh An Khê - Cheo Reo và một ra hướng bắc đánh chiếm Kon Tum. Sau Hòa ước Giáp Thân (ngày 06-6-1884) với triều đình Huế, thực dân Pháp đẩy mạnh các hoạt động xâm lược và thiết lập chế độ cai trị ở Kon Tum. [5; trang 134]

Xem tiếp...